Alle SterzAutoren von Anbeginn

NAME, Vorname A(utor) F(otograf) K(ünstler) M(usiker) Ü(bersetzer) Z(eichner) Heftnummer St(erz)Buch Nr. ,@, www


J - R

JÄCKL, Lilly A 106 lillyATjekely.net www.jekely.net

JÄGER, Christian (C. Timidus) A 99 c.timidusATaon.at

JÄGER, René K 104

JAHN, Karin A 64,76 K.JahnATgmx.at

JAHNEL, Dietmar A 32 dietmar.jahnelATsbg.ac.at

JAHRMANN, Hermann Josef A 13

JAKELY, Dietmar Z 9,10,11,12,13,16,19,23,28 jakelyATaon.at

JAMBA, Sousa A 71

JANACH, Peter Z 15,89,107 infoATseniorenpark.at

JANACS, Christoph A 102 christophATjanacs.at www.janacs.at

JANCAK, Roland A 21,23,33

JANDL, Hans Z 107 jandlATaon.at www.hansjandl.com

JANUS, Gustav A 6,35,100 www.literaturhaus.at/buch/buch/rez/Janus_Gedichte/

JAROSCHKA, Markus A 14,26 markus.jaroschkaATchello.at lichtungen.jaroschkaATstadt.graz.at www.lichtungen.at

JASCHA, Johann Z 26,29,38,60,62,66 johannATjascha.at

JASCHKE, Gerhard AZ 9,14,16,34,81,89,90,99,100

JASULSKI, Wolf A 18

JATZEK, Gerald A 81 www.geraldjatzek.com

JAUK, Werner A 32,76

JEGER, Gaj A 62

JEHNA, Walter A 17

JELINEK, Elfriede A 30,33,47,100 mailATelfriedejelinek.com http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede

JENA, Ulrike F 75

JENSEN, Nils A 83 jensenATbuchkultur.net

JESCH, Birger Z 101 portraitwerkstattATt-online.de

JESCHEK, Peter A 12,16,100 peter.jeschekATgmx.at

JEZEK, Paul Christian A 97 p.jezekATmedianet.at

JIRAK, Georg Z 9

JOHANSEN, Hanna A 55

JOHN, Z 23

JUEN, Evelin A 101 juen.evelinATgmx.at

JÜRGENSSEN †, Birgit F 83

JUNG, Martin A 78

JUNG-KOSTICK Oliver A 106 oliverjung1ATgmx.de http://www.xinxii.com/adocs.php?aid=47916

JUNGBLUT, Bettina A 92 Pieper.JungblutATt-online.de

JUNGWIRTH, Kurt A 18

JUNGWIRTH, Martha Z 27

K.U.SCH. (Renate Krätschmer, Jörg Schwarzenberger) K 84,90 kuschATgmx.net

KABANYI, Irene A 34,36,38,41

KABAS, Robert AZ 22,23,29,34,60 kabas.robertATgmail.com

KABELKA, Franz H. A 34 franz.kabelkaATvol.at www.franzkabelka.weebly.com

KACAN, Bülent A 109 bkATkacan.eu www.kacan.eu

KADA, Alexander Z 9,38 alexander.kadaATkadadesign.com

KADA, Klaus A 6,7 officeATarch-kada.at

KADEM, Paul A 32

KÄFER, Hahnrei Wolf A 52,66,78,82,83,89,90,97,99,100,101,102,107,109 h.w.kaeferATutanet.at www.hwkaefer.jimdo.com

KÄSMAYR, Sarah (esthersophie) Z 106 kreativeschaosATwolke7.net

KAGER, Reinhard A 41

KAHLEN, Wolf A 48

KAHLENBERGER, Hans (Ps.) A 92

KAINZ, Peter A 18

KAISER, Gloria A 55 gloria.kaiserATaon.at

KAISER, Herwig A 7,8

KAISER, Ingeborg A 58

KAKL, Christian A 89a,90

KALKA, Dieter A 84 kafffkaATgmx.net www.logopaedie-connewitz.de/kalka/index.html

KALTENEGGER, Marie Luise A 99 aon.912885235ATaon.at

KALTNER, Karl-Hartwig AZ 84,107 KKaltnerATgmx.net

KALUDJEROVIC, Dejan Z 88 infoATdejankaludjerovic.net http://dejankaludjerovic.net

KAMMEL, Alexander A 36

KAMMERER, Andreas † A 88

KAMMERHOFER, Christian KRI F 104,106,107,109 kammerhoferATgmail.com www.christiankrikammerhofer.at

KANOFSKY, Michael A 82,90,99,101,103,109 derkanoATaon.at www.derkano.eu

KAPELLARI, Egon A 102

KAPELLER, Christoph AFZ 5

KAPFINGER-KORDON, Renate (Renate Kordon) Z 11,12,13,14,102,103,107 renate.kordonATgmx.at http://renatekordon.com

KAPPA-KOCHERSCHEIDT †, Kurt Z 30,40

KAPPACHER, Walter A 60 kontaktATwalter-kappacher.at www.walter-kappacher.at

KAPPLER, Magnus A 107 hassokapplerATgooglemail.com

KARBUS, Oliver A 12

KARETTA, Margarete A 103,104,107 karettaATaon.at

KARNER-SCHWETZ, Christian (Christian Schwetz) A 104 christian.schwetzATgmx.net http://christian.schwetz.schreibwelten.at/

KASER, Karl A 39 karl.kaserATuni-graz.at

KASNITZ, Adrian A 97 adkasnitzAThotmail.com http://adriankasnitz.kulturserver-nrw.de

KASPER, Barbara A 19

KASSL, Bernadette A 89a,90

KATHAN, Bernhard A 95 infoAThiddenmuseum.net www.hiddenmuseum.net

KAUFER, Stefan David A 66,83

KAUFMANN, Alois A 62

KAUFMANN, Angelika ZA 35,55

KAUFMANN, Dieter AZ 32 kaufmannATmdw.ac.at

KAYSS, Sarah Katharina A 104,106 SarahKatharinaKayssATgmx.de www.SarahKatharinaKayss.com

KEES †, Erich AF 29,85

KEHLDORFER, Renate Z 32

KEIL, Myriam A 97 www.myriam-keil.de www.autorengruppe-jetzt.de home.arcor.de/myriam.keil

KENIUS, Rob A 107, robkeniusATkritlit.de http://kritlit.de

KELLER, Barbara A 64 lagotiAToutlook.at

KELLER, Christoph A 58,66

KELLNER, Christian A 24

KERN †, Karl Z 89

KERSCHBAUMER, Marie-Therese A 11,47

KERSCHE, Peter AÜ 6,15,82,95,97,102 peterATkersche.net

KESSLER, Patrick A 88 redaktionATphilotast.de www.philotast.de

KHACHAPURIDSE, Tengis A 107 tengis901Atgmail.com www.tengis.de

KHOSA, Ungulani Ba Ka A 71

KIENESBERGER, Johann Z 17,18,21,23,25,64

KIENZER, Michael Z 39,43 michael.kienzerATchello.at

KIESER, Clemens A 78

KIFFMANN, Dieter Z 24,33,34,49

KILIAN, Ernst R. A 60,62,64,78,82,84,90,97,100,104,106,107,109 ernst.r.kilianATgmail.com

KlLIC, llse Z 62,64 wohnzimmerATdfw.at http:///www.niwa.at/wohnzimmer

KIRCHENGAST, Michael F 13

KIRCHKNOPF, Michaela Z 92,106,109 infoATarteliertatort.org www.kirchknopf.com

KIRNBAUER, Gisela A 82

KIRSCH, F. Peter Ü 71 fritz.peter.kirschATunivie.ac.at www.univie.ac.at/Romanistik

KIRST, Martin A 23

KLAGES, Simone Z 55,66

KLAMMER, Josef A 48,75 klammerATmur.at

KLAMMER, Otmar F 48,75 oklammerATstyria.co.at

KLAMPFERER, Peter AF 52,78,82,106,107 peterklampfererATschwaz.net

KLAUBERT, Jürgen A 17

KLEIN, Kai G. A 109 mailATkaigklein.de www.kaigklein.de

KLEINLERCHER, Georg Anton (Kay) A 27,28,31 tonyATchello.at

KLEPP, Manfred A 3,100

KLICKER, Jochen R. A 14,17,18,31

KLIER, Walter A 31

KLIMITSCH, Karl A 12

KLINGLER, Klaus Z 27

KLOOS, Luise AKZ 91,106 luise.kloosATiic.wifi.at http://kultur.wkstmk.at/next

KLOTZ †, Konrad A 58

KLOTZINGER †, Heinrich F 109

KLUGE, Alexander A 38 wiggenATdctp.de www.kluge-alexander.de

KNAPP, Bernadette A 90

KNIERIM, Volker A 38,39,45,100 vkATvkni.de

KNILLI, Friedrich A 36 friedrichknilliATgmx.de www.medienberatung.tu-berlin.de//marian

KNOCHE, Eva-Susanne A 11,12,13,16,100

KNUPPERTZ, Tuberkel (Ps.) A 78,82

KNY †, Gerhard AZ 16,24,34,64,67a

KNÖBL, lgnaz A 8

KOBEL, Ruth Elisabeth A 58

KOBELBAUER, Helmut A 7,9,17

KOBUS, Nicolai A 78,81

KOCBEK †, Edvard A 6,97

KOCH, Alfred A 21,52 alfred.kochATaon.at

KÖCK †, Peter AZ 6,8,13,14,18,27,30,32

KÖFLER, Christof Z 99 infoATkoeflerart.com www.koefler.com

KÖGLER, Johannes-Paul A 106 JPKoeglerATweb.de

KÖHN, Monika AZ 37,41,42,50,64,66,88 MonikaKoehnATt-online.de

KÖHLMEIER, Lorenz Z 92 canfox91AThotmail.com

KÖLZ, Ernst AM 64

KOENIG †, Rene A 33

KÖNIGSHOFER, Ulrike Z 92,95,97,103 froschhaxnATgmx.at ulrike.königshoferATgmx.at www.ulrikekoenigshofer.at

KÖRTING, Katharina A 101,104,107 k_koertingATposteo.de

KÖTTNER-BENIGNI, Klara A 52,58

KOFLER, Erich Z 20

KOGLMANN, Michael A 37

KOLB, Martin Z 41

KOLLER, Franz Z 23

KOLLER, Konrad AZ 13

KOLLER, Margot A 35,39,82 margot.kollerATaon.at

KOLLER, Peter A 76 peter.kollerATuni-graz.at

KOLOSSA, Ingrid A 31

KOMAREK, Alfred A 52 www.Retzer-Land.co.at/Komarek

KONDRAT, Kristiane (eig. Luise Bohn-Fabri) A 39,41,47,49,100

KONE, Moussa Z 95 infoATmoussacone.com www.moussakone.com

KONRAD, Helmut A 30,39 helmut.konradATuni-graz.at

KONRAD, Irene Z 69

KONSCHAK, Silke Z 104 sikontATgmx.de

KOREN †, Hanns A 9,100

KOREN, Ishwara Erhard AZ 58,89 ishwara.korenATtelering.at

KORTE, Wolfgang A 81,83,90

KOSMOS, Kuno A 36

KOSTAJNSEK, Andreas Z 49

KOSTAJNSEK, Maximilian A 27,30

KOSUBEK, Sabine A 104 Sabine.KosubekATweb.de

KOTH AFZELIUS, Regine AZ 107 officeATrka www.rka.at

KOVACIC, Ernst A 32

KOVIC, Kajetan A 23,64

KOWANZ, Brigitte (Graf – Kowanz) Z 28,31,36

KRAINER, Ursula A 20,22

KRAMMER, Renate Z 103,107 renate.krammerATaon.at www.renate.krammer.at

KRAMLOVSKY, Beatrix A 104 BeatrixATkramlovsky.at www.kramlovsky.at

KRAPF, Norbert A 17

KRATOCHWILL †, Richard A 9

KRAUS, Elisabeth F 28

KRAUS, Peter Z 103

KRAUSE, Werner A 12 werner.krauseATkleinezeitung.at

KRÄTSCHMER, Renate (K.U.SCH.) K 84,90 kuschATgmx.net

KREISLER, Georg A 88

KRENN, Alois AZ 15,16,17,18,23

KRENN, Gabriele A 7

KRENN, Ingrid F 34

KRIEBEL, Karl Z 59

KROHN, Jan A 50,78 krohn_janAThotmail.com

KROHN, Tim A 49,52,58,66,89 postATtimkrohn.ch www.timkrohn.ch

KROK, Nina K 102 nina.krokATgmail.com

KROLOW †, Karl A 35

KRONABITTER, Erika A 82,95,102 e.kronabitterATvol.at

KRONSTATT, Lena (eig. Lieselotte Gypser) A 14,26 gypser.koerbitzATmail.austria.com

KROSS, Jürgen A 95,97 Claudius-BuchhandlungATarcor.de

KRUMPEL, Christof F 88 christof.krumpelATchello.at

KRUPS.GRUBER (eig. Markus Gruber) Z 95 krups.gruberATgmx.at

KRUSCHE, Martin A 20,76 der.kruscheATkultur.at, www.kultur.at www.unplugged.at

KRÖSWANG, Thomas K 83,92,99 thomas.kroeswangATliwest.at

KUBACZEK, Martin A 34,35,40

KUBIN, Elisabeth F 109 kubin.elisabethATgmail.com

KUBIN, Wolfgang A 38

KUBINZKY, Karel A 23 KubinzkyATgmx.at

KUCHLING, Mirella K 97 mirella.kuchlingATkleinezeitung.at

KUDRNOFSKY †, Wolfgang A 34

KÜBLER, Bärbel M. A 62

KÜHN, Dieter A 35,42a,43,50

KÜHN, Joseph Z 81,84,101

KUGELSTEIN, Arge Z 27

KUHLIGK, Björn A 92 kuhligkATgmx.de

KUHN, Brigitte Z 60 DAS.Brigitte.KuhnATt-online.de

KULMER, Leo Anton A 14

KULMER, Wilfried A 15

KUMMER, Heinz Z 25,52

KUMMER, Sylvia Z 59 sylvia.kummerATinode.at www.sylviakummer.com

KUMPFMÜLLER, Hans A 76

KUNERT, Günter A 35,100

KUNIT, Lisa Z 59

KUNTNER, Tone A 6

KURZ, Paul Konrad A 27

KURZ-GOLDENSTEIN †, Helmut AZ 4,30,31,38

KUSCHAR, Peter A 90

KUSEJ, Martin A 43,100 www.martinkusej.com

KUZMICS, Helmut A 22,28,33,40,49,52,92 helmut.kuzmicsATuni-graz.at

LACHMANN, Fritz (Alfons Markus Lachmann) A 18,100

LACKNER, Anna A 104 anna.lacknerATweb.de

LACKNER, Erwin Z 12,106 erwinATer-lackner.at www.lackner-grafik.com

LAGGER, Jürgen A 92 laggerATluftschacht.com jlATjuergenlagger.net www.juergenlagger.net

LAIMBÖCK, Franz A 22

LAJTA-NOVAK, Julia A 107 fairjanetATgmx.at

LAMA, Kiki Z 71

LAMBERT, Margitta A 78,82,83,89,92 lyrik-und-tigerATt-online.de

LAMPALZER, Gerda K 90 contactATlampalzer-oppermann,at lampalzer-oppermannATaon.at www.lampalzer-oppermann.at www.medienwerkstatt-wien.at

LANDSTEINER, Franz (LAMA) A 2,7,8,100

LANDT, Jürgen A 78,81,82,90,102,104,107 landtATgmx.net www.j-landt.de

LANG, Heinz Z 12

LANG, Nelly AZ 11,13

LANG, Ulli K 102 ulli.langATgmx.at

LANGANGER, Gabriele A 22,24

LANGBEIN, Nicole A 83

LANGER, Uwe A 26,27,104 uweATb4k.de www.uwelanger.de

LANGTHALER, Gerhart A 99 gerhart.langthalerATaequator-orange.at

LAPSCHINA, Lena F 101 lenaATculturepress.at

LARANJEIRA, Pires A 71

LASER, Michael A 21

LATTANZI, M. Pia Z 84 pialattanziAThotmail.com

LAUBREITER, Axel Z 75

LAUER, Klaus Dieter A 21,22,24

LAUFFER, Gernot AFK 6,7,8,9,12,13,17,18,StB81,

20,40,52,54,55,58,60,62,64,76,80,94,97,100,101,102,103,104,106,107,109,110,111

LAUTENSCHLÄGER, Deike A 106,107 deike_lautenschlaegerATyahoo.com

LEBERL, Helga A 13

LE BOUCHET (eig. Günther Buchner) Z 83

LE TRIONNAIRE-BOLTERAUER, Alice (Alice Bolterauer) A 104 boltATgewi.kfunigraz.ac.at h.bolterauerATutanet.at

LEBZELTER, Georg Z 97

LECHLEITNER, Hans A 18

LECHNER, Elisabeth AZ 9

LEE, Eyn-Jin Z 88,95

LEHOFER, Michael A 83

LEIBNITZ, G. C. (eig. Gert Christian) AZ 17

LEIDINGER-SCHACHINGER, Andre A 76 soulbaronATgmx.at

LEIKAUF, Judith A 75

LEISCHNER, Michael F 29

LEISSING, Edgar FZ 47,49,66,78,89,103,106 edgar.leissingATvol.at

LEITGEB, Wilfried A 23,26

LEITNER, Anton G. A 90,92 postATanton-leitner.de lyrikATdasgedicht.de www.dasgedicht.de

LEITNER, Paul Albert F 31

LEN, Ernst Z 47,55,74

LENART, Branko F 13,21,38,102 branko_lenartATyahoo.de

LENART, Friederike A 38

LENZ †, Hermann A 35

LETTNER, Franz A 74 franz.lettnerATjugendliteratur.net www.jugendliteratur.net

LEXE, Heidi A 74 stubeATedw.or.at

LINCKE, Carsten Z 107,109 carsten.linckeATuni-erfurt.de www.mygall.net/carstenlincke

LIESSMANN, Konrad Paul A 28,41,54,82,100 konrad.liessmannATunivie.ac.at http://homehobel.phl.univie.ac.at/pers/icl.htm

LIMA, Conceicao A 71

LINDENBAUER, Silvia A 14

LINDENMANN, Jean A 58

LINDNER, Heinz Z 17

LINKE, Rozalija AF 91

LIPP †, Ernie A 24

LIPUS, Florjan A 15 lipus.fATaon.at

LIST, Barbara A 28

LIST, Elisabeth A 23,26,30,66

LODER, Helmut A 28

LÖBLICH, Dorothea A 42,45 doro.loebATchello.at

LÖHR, Sandra A 81

LOIDOLT, Gabriel AF 103 loidoltATtele2.at

LOJEN, Erika Z 106 lojen-archATaon.at

LOPES, Carlos A 71

LOPP, Alenia Z 32

LORENZ †, Valerie A 12

LORENZONI, Brigitta A 36

LOSERIES-LEICK, Andrea (Andrea Leick) A 18,81,89,107 andrea.lATemail.com

LOUDON, Maximilian Franz F 109a,110

LOVRENOVIC, Josip Z 91

LOYEN, Gerhard Z 15

LÜCKL, Anne Z 102,104,106,107 officeATlueckl.at

LUKAS, Leo A 2 llATappleonline.net www.leolukas.kultur.at

LUKOW, Christian F 37

LUKSAN, Martin A 62,66,76,107 vrbATnetworld.at www.freidenker-oesterreich.at

LUNDGREN, Jenny Z 95

LUTNIK, Petra Z 40

LUTZ, Barbara A 9

LUXENBERGER, Wolfgang A 102,104 w.luxenbergerATgmx.at

LYPP, Maria A 74

MACH, Edmund A 23

MACHER, Didi A 43

MACHO, Thomas H. A 31,32,41,45,48,52,54

MÄDER, Urs A 17,19,23

MÄRZ, Eduard A 40

MAGAIA, Lina A 71

MAGALHAES, Ruth F 71

MAIERHOFER, Herbert AFZ 9

MAIMANN, Helene A 39 helene.maimannATorf.at

MAIRHOFER, Marlen A 102,107 mairhoferATgmail.com

MAIRINGER, Hans Dieter A 78 MAHATph-linz.at

MAITZ, Stefan Z 15

MAKAREWICZ, Nicole A 107 nicole.makarewiczATgmx.at www.nicolemakarewicz.com

MAKAROVA, Alexandra Z 69

MAKOVEC, Manfred AZ 7 mmakoATtele2.at

MALETSCHEK, Josef Friedrich A 104

MALINA, Peter A 74

MALKOWSKI †, Rainer A 35,45

MALLY, Oliver A 34,78,81,83

MANHAL, Peter AK 107,110 officeATpeter-manhal.at www.peter-manhal.at

MAR, Christian K 48

MARCHER-GREINIX, Raymonde Z 107 raymonde.greinixATgmx.com www.marcher-greinix.at.tt

MARDI, Eva A 24,26

MARGARIDO, Alfredo A 71

MARKHARDT, Heidemarie A 102 heidemarie.markhardtATaon.at www.markhardt.info

MARKETZ, Brigitte A 11,14

MARKO, Josef A 35 josef.markoATstmk.gv.at

MARKUSS, F 109

MARMORSTEIN, Christian Friedrich Z 88 cmarmorsteinATyahoo.com

MARON, Nina Z 69 ninaATmaron.at www.maron.cc

MARON †, Sigi (Siegfried Maron) A 23

MAROUCHE, Ella A 102 Ella.MaroucheATschreibfreiheit.de

MARSO, Dieter A 66

MARTI, Rene A 58

MARTINS, Vasco A 71

MARTINZ, Fritz Z 16

MASOTTI, Roberto F 37

MASRI, Yasin A 89a,90

MASSER, Hermann AZ 14,17

MATA, Inocencia L. S. A 71

MATEJKA †, Viktor A 30

MATTUSCHKA, Mara Z 36

MATYSIAK, Gunnar Z 55

MATZALIK, Dieter KZ 78,81,84,88 dieter.matzalikATchello.at www.dieter-matzalik.at

MAU, Leonore F 41,95

MAUTNER, Günther AZ 6

MAYER, Constanze 22

MAYER, Elmar (Elmar Mayer-Baldasseroni) AZ 103,104,106,109

MAYER-BALDASSERONI, Elmar (Egilmar Mayer von Baldasseroni) AZ 103,104,106,109 elmarmayerbaldasseroni.wordpress.com

MAYER-MICHNAY, Michaela Z 104 mmmichnayAThotmail.com

MAYER VON BALDASSERONI, Egilmar (Elmar Mayer-Baldasseroni) AZ 103,104,106,109 MAYR †, Anna A 64

MAYR, Albert A 48

MAYRÖCKER, Friederike A 28,81,100

ME LANDA, Ruth A 19

MECIR, Juliana A 102 dieter.berdelATchello.at

MEDER, Sieglinde AZ 55

MEIER-LENZ, Dieter P. A 78,92,95,97 lenz.dieterATorange.fr

MEINHART, Günter A 37

MEISSL, Walter A 82,101 mindquartersATutanet.at www.waltermeissl.at

MEISSNER-BLAU, Freda A 81

MELICHAR, Valerie A 104 valeriemelicharATgmail.com

MELLAK, Friedrich A 28,55

MELZER-TRAVERSA, Ingrid A 36 www.traversa.org

MENASSE, Robert A 38,100 robertmenasseATyahoo.com

MENDONCA, Jose Luis A 71

MERANER-DUERR, Ingrid A 27

MERGUSSER, Geza (eig. Mathias Grilj) A 33 griljATgmx.at

MERKEL, Klaus A 21

MERKELBACH, Matthias A 82,89 mwmerkelbachAThotmail.com

MERLITSCH, Kirstin A 89a,90

MERZ †, Meta (eig. Christina-Maria Haidegger) A 42,45,100

MESCH, Stefan A 99 smeschATgmx.net www.lit05.de

MESNARITSCH †, Lisa F 13,17

MESTRE, David A 71

MEYER, Anke Z 20

MEYER, H. P. A 66

MGWENYA, Malangatana Valente K 71

MICHL, Heribert Z 106 h_michlATutanet.at

MIERSCH, Alfred A 21

MIKI, Shiro Z 104

MIKUNDA, Christian A 36

MILZ, Helmut A 66

MINATTI, Ivan A 6

MISSONI, Herbert A 104

MITTELBACH, Moritz Z 107

MITTERER, Sepp A 31

MITTERMAYER, Michael Z 66 mittermayer.mATaon.at

MITTMANSGRUBER, Markus A 103 markus.mittmansgruberATgmx.at

MITTRINGER, Josef Z 42

MLENEK, Hannes Z 23,24,39 hannesATmlenek.at

MÖHLE, Holger A 20,22

MÖNKEMEIER, Regine A 82,97 marienblattATgmx.net www.dreischneuss.de

MOHRINGER, Herta Juliana (hrsg. v. anonym) A 16

MOMMSEN, Hans A 40,100

MOMPLE, Lilia A 71

MONHARDT, Stefan A 109 s.monhardtATberlin.de

MONTE, Axel A 83

MORAWETZ, Helmut Z 15,20,24,31 helmut.mATgmx.at www.8ung.at/helmut.morawetz

MORGENSTERN, Sabine F 92 sabine.morgensternATaon.at

MOSBACHER, Alois Z 33,34,38,41

MOSER, Manfred A 39,40,41,45,52,84,90,100,102,109 Manfred.MoserATuni-klu.ac.at

MOSWITZER, Max Z 23,32

MOTSCHNIG, Franz (Franz Yang-Mocnik) Z 18,19,38,109 yanghanAThotmail.de http://yangmocnik

MOZETIC, Gerald A 12,25,60 gerald.mozeticATuni-graz.at

MRACEK, Wenzel A 49 wenkatATutanet.at

MÜHLBAUER, Britta A 89 b.muehATnetway.at

MÜHR, Silvia A 17

MÜLLER, Christian A 76

MÜLLER, Gerhard Z 31,33,49,64,97,101

MÜLLER, Gert (eig. Mathias Grilj) A 41 griljATgmx.at

MÜLLER, Pyp (eig. Josef Müller) A 88 pipATpyp.at www.pyp.at

MÜLLER, Ulrike A 17

MÜLLER, Ute Z 78,81,83,101 officeATutemueller.net www.utemueller.net

MÜLLNER, Eva A 21

MUHEIM, Jules T. A 48

MUND, Reiner A 109 reiner.mundATtu-ilmenau.de

MURAUER, Herbert Z 42,78 herbert.murauerATgmx.net

MUSE (eig. Monika Halbritter) K 49,52,58,60,64,66,81,84,88,89,95,97

MUSEK, Peter Z 88

MUSIL, Viktor A 89a,90

MUSKER, Heinz A 10,20,28,29,38,50,64,76,94 aon.912714283ATaon.at

MUSTER, Christiane (Christiane Brettschuh-Muster) Z 12-17,21,23,32,38

MUSTER †, Wilhelm A 23

MYLOW, Daniel A 92

NACHTIGALL, Benjamin Z 109 artistATbenjaminnachtigall.com www.benjaminnachtigall.com

NAGELMÜLLER †, Hans Z 13

NAGER, Rose A 14,24

NATTERER, Jonas Z 97,99 nattererATdiebuben.com

NATTERER, Sylvia K 95 www.Sylvia.NattererDolls.com

NAUJECK, Siegfried A 107 siegfried.naujeckATyahoo.de

NEBENFÜHR, Christa A 52,62,84 christa.nebenfuehrATgmx.at

NEBENFÜHR, Heike Z 49

NEKUDA, Stefan A 97 www.nekuda.at

NENNING †, Günther A 81

NESSMANN, Stefan Z 24,25,29,43

NESTLER, Norbert AZ 27

NETZZEIT (Nora Scheidl, Michael Scheidl) AZ 88 netzzeitATaon.at www.netzzeit.at

NEUBAUER, Bärbel A 13,14

NEUBAUER, Gerhard AF 3,4,5,8

NEUSTÄDTL, Barbara A 17

NEUWIRTH, Gösta AZ 32

NEUWIRTH, Holger AF 9,12,36

NEVES E SOUSA, Albano Z 71

NICHOLS-SCHWEIGER, Herbert (H. Schweiger-Nichols, H. Pschenitschnik) A StB 83,75,100,111 herbert.n-schweigerATaon.at

NICOLAIDIS, Yorgos AZ 18

NIEDERHAMMER, Andreas Mago Z 78

NIEDERHUBER, Margit A 71

NIEDWOROK, Sven A 78

NIQUET, Bernd A 90 berndniquetATt-online.de

NIKOL, Frank Z 47,49,55,58,63a,64,66,78,81,83a,84,90,97,101,107 frank.nikolATweb.de www.frank-nikol.de

NIMPFER, Peter A 21 peter.nimpferATgmx.at

NITSCHE, Alexander A 81

NITSCHE, Gerald Kurdoglu AK 99,107 nitsche.gATtirol.com www.brg-landeck.tsn.at

NOACK, Hans A 8

NOEBEL, Gerald A 90,92,104 tanisia.noebelATt-online.de

NOEL (eig. Sabine Engel) Z 106 noel66ATt-online.de

NÖST, Anna A 81,82,89,100 anna.noestATanoest.com www.anoest.com

NÖSTLINGER, Klaus Z 31

NOLL, Günther A 29

NORTHOFF, Thomas AF 78,83,89,90,92,95 thomas.northoffATaon.at

NOVAK, Kim Z 37,38,39,40

NOVAK, Martin A 14 martin.novakATconclusio.at

OBERDORFER, Bernd F 109 oberdorferATgmx.at

OBERLIK, Michael Z 27

OBERMAYR, Günther F. A 13,16,21,25

OBERTHÜR, Irmhild A 90

OBERWALDER, Zita F 107 oberwalder_zitaAThotmail.com

OBMANN, Erich A 4

OCHSENFURT, Lisa A 49

OFFNER, Hubert A 89a,90

OFNER, Sabine Z 20

OGRIS, Gerda A 52

OLE, Antonio F 71

ONKEL SUSI Z 109

ONKEN, Sylviane A 43

OPEL-GÖTZ, Susann Z 55

OPPERMANN, Manfred K 90 contactATlampalzer-oppermann lampalzer-oppermannATaon.at www.lampalzer-oppermann.at www.medienwerkstatt-wien.at

OPITZ, Ingrid Z 23

OPPITZ, Klaus (Nick O. Piece) A 52

ORLITSCH, Ernst A 90

ORTAG, Andreas AZ 26,34,37,38,60,97,102,104,109 andreasATortag.at www.ortag.at

ORTHACKER, Wolfram AF 41,44,58,64,76,85 (Red.),94(Red.),100,109 photographATaon.at http://members.aon.at/photograph/

ORTNER, Eduard F. A 103

ORTNER, Heinz Z 10 hoATinode.at

ORTNER, Stefan A 78

ORTNER-PISANSKA-KANN, Joana Sabina (J. S. Pisanska-Kann) Z 16,17,18, 41,109 jspkunstATaon.at kulturaklubATgmx.at

OSINGER, Rainer M. F 106 artATosinger-grafik.at www.osinger-grafik.at

PABST, Jutta A 95,109 kraiakyATt-online.de

PACHAUER, Bruno Z 9,11,14,17,21,24,28,39,62

PADIWY, Karl J. A 16

PAINITZ, Hermann Josef A 78,81,89

PALETTA, Andrea A 89

PALKA, Wolfgang A 18

PALLA, Rudi A 64

PALME, Waltraud Z 78 w.palmeATaon.at www.waltraud.palme.ist.org

PALMEN, I. G. A 6

PANKRATZ †, Helga A 23,62

PANZENBERGER, Kurt Z 28

PANZER, Fritz Z 13

PAPAZOGLOU, Stamati Z 81,97 stamatios2002ATyahoo.de

PAPP, Elke A 101,107 elkepappATyahoo.de www.grauenfruppe.at

PARANOIA, A 17

PARIN †, Goldy A 42

PARIN, Paul A 42

PARTLJIC, Tone A 24

PASIN, Donatella Z 31,34

PASIECZNYK, Herbert K 104 pas_hATyahoo.com

PASQUALINI, Andreas Z 92 andre_assATyahoo.com

PATAKI †, Heidi A 34,100

PATRAQUIM, Luis Carlos A 71

PAUL, Petra (©petra) F 78 neue-weltATchello.at petrapaulviennaATyahoo.de

PAULI, Herbert A 89 hepauATaon.at

PAULUS, Daniela K 92,99 d.paulusATutanet.at

PAULUS, Gerold Z 16,20

PAULUS, Wolfram A 36

PAURITSCH, Karl A 109 karl.pauritschATyahoo.de

PAUSER, Wolfgang A 66 pauserATchello.at www.pauser.net

PECCEI, Aurelio A 18

PECHER, Anda Z 34

PEDROTTI, Günther K 104 pedrottiATguenther-pedrotti.com

PEEMÖLLER, Peetsche Z 17

PEER, Alexander A 109 officeATpeerfact.at www.peerfact.at

PEER, Claudia A 92 claudiapeerATyahoo.de

PEHR, Gilian A 89a,90

PEIER, Regina K 107 artATrepei.at www.repei.at

PEINTNER, Max Z 28

PELINKA, Anton A 48

PELKO, Gerhard A 12,17

PELZ, Monika A 74 monika.pelzATvienna.at

PENZ, Otto A 66

PEPETELA (eig. Artur Pestana) A 71

PERFAHL, Roswitha A 109 roswithaperfahlAThotmail.com

PERNY-PUCHER, Inge A 99 inge.pernyATchello.at

PESSLER, Nikolaus Z 92 pessiAThuber-pessler.at

PESTANA, Artur (Pepetela) A 71

PETAN, Zarko A 17

PETERNELL, Marianne A 101 marianne.peternellATchello.at www.mariannepeternell.de

PETRICEK, Gabriele A 81 g.petricekATaon.at

PETRIK, Dine A 76,99,101 dine.petrikATchello.at

PETZ, Anton Z 104 anton.petzATgmx.de

PETZ, Ernst A 22,23,24,25,26,32 petz.ernstATchello.at www.aarachne.at

PEUERBÖCK, Wolfgang A 24

PEVNY, Wilhelm A 14

PEYKER, Ingo A 25,26,31,63a,66,89,109

PFANNER, Elisabeth Z 42,49,62

PFEIFAUF, Josl A 64 Josef.PfeifaufATuibk.ac.at

PFEIFER, Magdalena Z 99

PFEIFER-STEINER, Martina (Martina Pfeifer) AF 107 martina.pfeiferATaon.at www.pfeifersteiner.com

PHELPS, Danica Z 91

PIBER, Thomas A 89a,90

PICARRA, Sergio Z 71

PICHLER, Anita A 89a,90

PICHLER, Dagmar A 89a,90

PICHLER, Georg A 33,49

PICHLER, Josef G. A 89a,90

PICHLER, Manfred A 38,42,60,62

PICHLER, Wolfgang Simon A 104 simonpichlerATutanet.at

PICHLER-MÜLLER, Ursula F 43

PIECE, Nick O. (eig. Klaus Oppitz) A 52

PIELER, Karl-Heinz AZ 83,90,103

PIERUS, Andrea K 106,107,109 andrea.pierusATgmx.at www.skulptora.at

PILAR, Walter AZ 21,23,47,58,60,62

PILLHOFER, Christine Z 107 christine.pillhoferATchello.at www.christine-pillhofer.at

PILZ, Thomas A 36,41

PINTER, Michael Z 89,90 remi.mur.at/001b.htm

PIRIBAUER, Franz A 24

PIRKER, Billy (eig. Wilhelm Hengstler) A 33

PIRKER, Elisa Z 20,31

PISANSKA, Joana Sabina ( Joana Sabina Ortner-Pisanska-Kann) Z 16,17,18, 41,109 jspkunstATaon.at kulturaklubATgmx.at

PISTOTNIG, Silvia A 95

PITTER, Klaus Z 17,24,25,26,28,29,31,40

PIXNER, Brigitte A 19,22,24,26,28

PLAMMER, Andreas A 78 alsoATcafe-anno.net redaktionATradieschen.at www.radieschen.at also.cafe-anno.net

PLAN (UND MUSE), Eugen FZ 40,43,47,49,52,58,60,64,66,78,81,84,88,92,95,97,99,102,107 eugen.planATchello.at

PLANGGER, Nora A 42

PLESCHIUTSCHNIG, Johann A 14

POCK, Gernot Z 12,18,21,58,60,64,104,107 gernot.pockATa1.net

POCK, Ingeborg Z 14,106 ipockATnewsclub.at

PODLASLY, Martin Reinhard A 78

PODZEIT-LÜTJEN, Mechthild A 97 podzeit-luetjenATaon.at www.podzeit-luetjen.at

PÖLZL, Birgit A 91 birgit.poelzlATminoritenkultur.at

PÖLZL, Christian A 39

PÖLZL, Heinrich Z 13,23

PÖLZL, Michael Z 104

PÖTTLER, Maria Z 99 m.poettlerATweb.de http://freemail.web.de/

POHLENZ, Christian A 101,103,109 christian.pohlenzATyahoo.com

POKORNIG, Rupert Z 13,21

POLLACK, llse A 71 ilsepollackATgmx.at

POLLAK, Johann ZA 18,25,43,107 j.p.1223ATwanadoo.fr

POLLANZ, Wolfgang AFZ 1-10,16,22,26,100 w.pollanzATaon.at www.pollanz.com www.kuerbis.at www.pumpkinrecords.com

POLTERAUER, Johannes Z 92,101 hans-polterauerATgmx.at

POLT-HEINZL, Evelyne A 60 epATliteraturhaus.at

PONGER, Lisl F 34

PONGRATZ, Peter Z 64,66,74,90,97

PONGRATZ, Rosemarie A 11

POPOTNIG, Arno Z 59

PORGES Peter Paul Z 88

PORTA, Sepp A 102,103,109 stresscenterAToutlook.de

POSARNIG, Erwin AF 75,78 sicher.onlineATstyria.com kavnATmur.at www.kavn.mur.at

POSCH, Edith A 55

POSCH, Maria A 110

POSCH, Robert Z 91

POSCHARNIGG, Werner A 21,24,26 wposcharniggAThtl-bulmegraz.ac.at werner.poscharniggATgmx.at

POTOTSCHNIK, Ingrid Z 104 ipotartATaon.at www.ipotart.com

PRANTNER, Kurt A 41

PRANTNER, Lisa (Lisa D.) Z 33

PRASCHAK, Katja Z 89

PRASSL, Friederike Ü 71,84

PRELOG, Linde A 24

PRELOG, Drago Z 39,60,62,92

PREM, Markus A 90,95 premarkusAThotmail.com www.premarkus.at

PRESCHERN, Horst A 22

PRESSLICH, Otto A 88

PRETTENHOFER, Kurt AZ 9

PREYER-BAYER, Herbert AF 78

PRICHA, Manfred A 106 manpriATgmx.de

PRINTSCHITZ †, M. Elisabeth A 22

PRISCHING, Manfred A 106 manfred.prischingATuni-graz.at

PRITZ, Alfred A 18

PROCHASKA, Andreas F 102 a.prochaskaATgmx.net

PROCHAZKA, Sabine A 82

PSCHENITSCHNIK, Herbert (H. Nichols-Schweiger, H. Schweiger-Nichols) A StB 83,75,100 herbert.n-schweigerATaon.at

PUCH, Susanne AZ 78,84,89

PÜHRINGER, Michael W. Z 60 w.m.puehringerATchello.at

PUNTIGAM, Dieter Z 95

PURTSCHELLER, Fridolin F 101,104,109 fridolin.purtschellerATuibk.ac.at

PUSNIK, Sabine A 89a,90

PUTZ, Franz A 34

PUTZ, Peter Z 22,31,40,60

PYRKER †, Reinhard (Österr. Filmbüro) A 36

PYRKER, Susanne (Österr. Filmbüro) A 36 presseATpyrker.com

QUALTINGER †, Helmut A 13

QUE DU LUU A 97 www.queduluu.de

QUELL, Klaus A 83

RAAB, Gerhard Z 13,16,66,89,109 gerhard.raabATgmx.at www.gerhardraab.com

RABEL, Helmut Z 12,14

RÄTSCH, Christian A 88 crcmeATpoweronline.net

RAGER, Wilhelm A 103 w.ragerATeduhi.at

RAHS, Wolfgang Z 106

RAICHLE, Hanno A 107 mailAThannoraichle.de www.hannoraichle.de

RAINER, Ulrike A 64 urATkrimis.org www.krimis.org

RAKOTONIAINA-WALDNER, Elisabeth A 89a,90

RALHA, Yvone Z 71

RAM, Selma (eig. Selma Baumgartner-Ram) A 103 selmabaumATaon.at

RAMPLER, Herbert A 20

RANEFELD, Johann A 23

RANZENBACHER, Heimo A 39

RASP, Andreas A 81

RASSE, Edith A 90

RASSER, Susanne A 83

RATHENOW, Lutz A 84,95 lutz.rathenowATweb.de

RATZ, Wolfgang A 95 RatzATfmmi.at wolfgang.ratzATchello.at http://www.geocities.com/wolfgang_ratz

RAUCH, Maria A 90

RAUTNER, Friedrich Z 22

REBEAU, Jeanne Z 106

REBOL, Kurt A 92

RECHEIS †, Käthe A 74

REDER, Ewart A 101,103 rederATfyrleser.de

REDL-MANHARTSBERGER, Brigitte Z 22,30,43

REGENASS, Rene A 58

REHAK, Helmut A 82

REHAK, Sonja A 81

REICHEL, Angela (ar) Z 92

REICHENAUER, Sonja Z 20

REICHERT, Michael A 37

REICHHART-KRENN †, Therese A 74

REICHHOLD, Hermann Z 12

REIMANN, Fabian A 90 freimannATderkaltekrieg.org

REINBERGER, Sabine Z 20

REINGRUBER, Franz A 12

REINHOLD & GEORG, (eig. Georg Webern) Z 66

REINISCH, Rainer AZ 107,109 rainer.reinischATktv-one.at

REINPRECHT, llse A 11

REISENAUER, Hans K 92

REISENLEITNER, Gundula A 14

REISER, Stefan A 106,107 infoATstefanreiser.at www.stefanreiser.com

REISNER, Gigi Ü 71

REITER, Gernot Z 21

REITERER, Werner Z 21,26 werner.reitererATtele2.at

REITHOFFER, Walter A 10

REITINGER, Franz A 42

RENARD, Dominique B. (eig. Dominik Bach) A 83 dominik.bachATgmx.net

RENDL, Kurt Z 12,17,22,32,33,38,43,55,60,64,71,74,88,95 kurt.rendlATsilverserver.at

RENDL-DENK, Emi (Emi Denk, Emi R. Denk, Emi Rendl) Z 10,11,17,20,26,33,38,42,43, 49,55,60,62,69,70,74,81,94(Red.),95,97,99,100,102,103,107 emi.r.denkATaon.at

RENNER, Gert A 25

RENNERT, Uli A 37

RESCH, Alfred ZF 104,106,107,111 mailATalfred-resch.com www.alfred-resch.com

RESCH, Paula A 107 paula.reschATgmx.at www.anstalten.at

RESCH, Rupert F 78

RESSARTS, Retep (eig. Peter Strasser) A 45

RESSI, Andrea Z 78,84

RESSLER, Karina A 11,12

RESSLER, Oliver Z 59 oliverATressler.at www.ressler.at

RESSLER, Otto Hans A 24

RETSCHITZEGGER, Harald A 109 harald.retschitzeggerATbhs.at

REUTTERER, Peter A 64,76,78,82 peter.reuttererATaon

RIBARITS, Hannes Z 89 h.ribaritsATyahoo.de http://hannesribarits.tumblr.com

RIBAS, Tomaz A 71

RICHARD, Bruno F 92

RICHTER, E. A. A 18,35,38,95 richtexATaon.at www.e.a.richter.ist.org

RIEBL, Gynther A 109 gynther.rieblATgmx.at

RIEDL, Alois Z 27,41

RIEDL, Peter A 27

RIEDL †, Rupert A 18

RIEGER, Berndt A 47,90 www.beep-world.de/members2/berndti

RIEGER, Thomas A 89

RIEGLER, Waltraud A 23

RIESENFELLNER, Stefan A 18,41

RIGAUER, Bero A 66

RIGERL, Georg FZ 29,32,40,43,84,102 rigerlAThotmail.com

RIHA, David A 88 http://members.s2u.org/privat/riha

RINDERSPACHER, Manfred F 37

RINGHOFER, Wolfgang Z 12

RINNER †, Franz Mathias A 83,92

RITSCH, Winfried A 75

RITTSTEUER, Maria Theresia Z 103 maria.rittsteuerATaon.at www.mtr.co.at

ROCHE, Robert A 17,20,24

RÖGL, Heinz A 88

RÖHRLING, Helmut (Schiffkowitz) A 16 officeATschiffkowitz.com www.schiffkowitz.com

RÖSCH, Rudolf A 32

RÖTZLER, Walter A 29

ROIDINGER, Adelhard AF 102 a.roidingerATaon.at www.adelhardroidinger.com

ROJ, Helene A 42

ROLLWAGEN, Dorothea Z 20

ROSA †, lvo F 25

ROSEI, Franz Z 32

ROSEI, Peter A 29,32,39,50,100

ROSENBERG, Rainer A 60

ROSENBERG, Simone A 11

ROSENBÜCHLER, Silke A 78,81,82,95,99 RosensilkeATaon.at

ROSENWASSER, Anat Z 109 anatrosenATsunrise.ch www.anatart.com

ROSSEL ESCALANTE SANCHEZ, Timea U. A 102

ROSSMANEK, Klaus A 83

ROTACH, Ingeborg A 52,55,58,89,100 ingeborg.rotachATbluewin.ch

ROTH, Gerhard A 9

ROTH, Klaus AF 109 k_rothATgmx.net

ROTH, Tobias A 103,107 mailATtobiasroth.org

ROTHSCHILD, Thomas A 36,38,39,40,47,84,89,92,97,100,101,102,104,106,107 thomas.rothschildATyahoo.de

ROTTENSTEINER, Jürgen E. A 23 juergen_rottensteinerATedel.com

ROUPEC †, Franz Z 17,27,28

ROYE, Steffen F 102 steffenroyeATweb.de

RUDALICS, Astrid A 89a,90

RÜEGG, Mathias A 37,100

RÜHLING, Isa A106 isaruehlingATgmx.de

RÜHM, Gerhard A 104,109

RÜHMKORF, Peter A 62

RÜTZLER, Walter A 29

RUF, Judith A 92 judithATtextbombe.de

RUHS, August A 16,45

RUISS, Gerhard A 14,90 grATliteraturhaus.at

RUMPL, Manfred A 47

RUPP, Sabine A 55

RUPPRECHT, Susanne A 99 rupprechtATgmx.at

RUSCHE, Helmut Z 23,24

RUTSCHKY, Michael AF 78,81,89,92,99,102,106,107 mrutschkyATweb.de www.das-schema.com

RYGALYK, Rainer A 37

24.1.17/J-R/Sterz 111